Nimetus

eesti keeles: Eesti Informaatikaõpetajate Selts (EIÕPS)

inglise keeles: Network of Estonian Teachers of Informatics and Computer Science (NETICS)

Asutatud 12.06.2012.

Registrikood: 80343576

Seltsi eesmärgid:

  1. Pedagoogide koostöö ja kutsealase arengu toetamine;

  2. informaatikat õpetavate õpetajate huvide esindamine haridusvaldkonna- ja muudes organisatsioonides;

  3. informaatikat õpetavate õpetajate omavahelise suhtluse ja koostöö arendamine;

  4. eetilise digikultuuri levitamine ja informaatikaõppe arengu toetamine;

  5. hariduspoliitikas aktiivne osalemine ja selle mõjutamine õppekava sisu, informaatikaõpetaja kutse andmise ja ametijärkude omistamise kaudu;

  6. koolituste (sh täiskasvanute, elukestva, täiend- ja ümberõppe) korraldamine, koostööpartnerite kaasamine, õppetegevuse toetamine sh stipendiumide väljaandmine;

  7. informaatikaõppe jätkusuutlikkuse propageerimine ja koostöö tegemine teiste haridus- ja infotehnoloogiaalaste ühendustega nii Eestis kui ka mujal;

  8. tegevuste teostamine, mis on seltsi majandamiseks, missiooni ja visiooni elluviimiseks vajalikud;

  9. oma tegevustes kodanikuühenduste eetilise tegevuse üldtunnustatud põhimõtete järgimine;

  10. parimate digipraktikate kogumise, tunnustamise ja levitamise korraldamine.